Notlar

Emisyon Primi (Premium on Issued Shares)

Posted in diğer by serkanaydogan on 25/12/2016

İhraç edilen hisse senedinin satış fiyatının nominal değerinin üzerinde olması durumunda; satış fiyatıyla nominal değer arasındaki fark emisyon primidir.

Emisyon primi Hisse Senedi İhraç Farkları (520) hesabına (Sermaye Yedekleri) kaydedilir.

Emisyon primi kurumlar vergisinden istisna edilir.